Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ

·

AKSGY

Şirket portföyünde bulunan Akapartmanı projesi A Blok' ta bulunan 2, 3 ve 4 no.lu 3 adet bağımsız bölüm için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 02.12.2019 tarih ve AKGYO-2019-00003 sayılı raporu ile tespit edilen değer de dikkate alınarak, GİZEM SERAMİK FRİT VE GLAZÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile aylık 36.800,00-TL kira bedeli üzerinden kira sözleşmesi imzalanmasına, karar verilmiştir.

·

ANELE

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin alım sonucu ile ilgili detay paylaşımı

·

ARSAN

Şirketin % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (25.000.000 TL * % 21,15= 5.287.500 TL) kefalet verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

·

CRDFA

JOINT COMPANY WEST FINANCE AND CREDIT BANK hisselerinin satın alınması ile ilgili detaylı paylaşım

·

DERIM

2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili paylaşım

·

DGHOL

Devralma şeklinde birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul kararı detay paylaşımı/ DOAS

·

EKGYO

Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesi kapsamında üretilen ticari ünitelerin açık arttırma ihalesi 27 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu muhammen bedeli KDV Hariç 8.931.000 TL olan 11 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV Hariç 9.021.000 TL üzerinden teklif gelmiştir.İhalede en iyi teklifi veren isteklilere ait, bağımsız bölüm satış işlemleri devam etmektedir.

·

EKGYO

Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Eyüp Alibeyköy Projesi İkmal İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, yüklenici Aydur İnşaat Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. ile 26.12.2019 tarihinde imzalanmıştır. Projenin yer teslimi 27.12.2019 tarihinde Cuma günü yapılmıştır.Sözleşme Bedeli : 216.500.000 TL + KDV'dir.

·

ETILR

SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 -02.09.2019 ve 01.11.2019 tarihinde yaptığımız Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri Hakkında Kap açıklamalarında belirtildiği üzere; Şirketin Tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle planlanan yabancı ortak edinimi görüşmelerini yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmed Nureddin Çevik'in yapmış olduğu görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiş ve Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri sonlandırılmıştır

·

ETILR

Şirketin Batman Merkez Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

·

FONET

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 4.117.716,00 TL bedelle 27/12/2019 tarihinde imzalanmıştır.

·

FONET

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.11.2019 tarihinde yapılan ve 13.949.532,00 TL ile 2.en uygun teklifi verdiği "36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketin kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.

·

FRIGO

Frigo-Pak Gıda Maddeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, Şirket hakkında mahkemenin 12/07/2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28/11/2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediği dikkate alındığında, Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 8/1-d maddesi gereği Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.

·

GARAN

Banka, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır.

·

GLYHO

Şirketin %51 dolaylı bağlı ortaklığı olan Karadağ'da kurulu Barsolar D.O.O Bar unvanlı güneş enerjisi şirketi, yine Karadağ Bar'da bulunan Port of Adria Limanında kuracağı güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan 5 MWe kurulu gücündeki santral ile ilgili olarak geçici imtiyazlı enerji üreticisi statüsünü almak amacı ile Karadağ Enerji Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurunun kabul edildiğini Şirkete bildirmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile, Barsolar D.O.O. Bar 2020 yılında Karadağ'daki ilgili kurum ile elektrik alım sözleşmesi imzalama hakkına sahip olmuştur.

·

HDFGS

Girişim Sermayesi Yatırımından Çıkılması ile ilgili KAP'ta detaylı paylaşım

·

HUBVC

Sermayesinin %100'ne sahip olduğu STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 10.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 18.871.137,94 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketin 25.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de arttırılan 8.871.137,94 TL sermayenin tamamına Şirketce daha önceden nakdi olarak verilen 8.871.137,94 TL sermaye avansı nedeniyle oluşan alacaklarımızdan karşılanması suretiyle katılınmasına,Şirketin işbu finansal duran varlık ediniminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar başlıklı 31. Maddesi 2. Fıkrası b) bendine göre; en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda yer alan toplam varlıklar kalemi ile aktifte yer alan Duran Varlıklar/ Finansal Yatırımlar kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yarattığı KAP'ta paylaşılmıştır.

·

KERVN

Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile iştiraki SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı hukuki süreç hakkında KAP'ta yer alan paylaşım

·

KOZAL

Şirket tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03.08.2017 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, şirketce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu açıklanmıştı.Gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davacıların Yürütmeyi Durdurma taleplerinin reddine kesin olarak karar verildiği hususu şirkete tebliğ edilmiştir.

·

MARTI

27.12.2019 medyada çıkan Şirket ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yeniden yapılandırma görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığına dair haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.Şirket ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Denizbank ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarda yer alan ve Banka tarafından takibe konu edilen kredilerle ilgili yapılandırma görüşmeleri halen devam etmektedir.

·

NUGYO

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu KAP'ta paylaşılmıştır

·

OZGYO

Kurucusu olduğu Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye edilmesi hususunda alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda yaptığı başvuru neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu, 26.12.2019 tarih 2019/71 sayılı toplantısında Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin varlık kiralama şirketi statüsünden çıkarılmasına karar vermiştir. Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye işlemleri süreci devam etmektedir.

·

OZGYO

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı toplantısında; Kurul Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı kararının B1a maddesinde belirtilen 54 adet bağımsız bölümün elden çıkarılması için tanınan sürenin bu defa 29.02.2020 olarak belirlenmesine karar verildiği, 10.10.2019 tarihli kararın gereklerinin 30.11.2019 tarihine kadar yerine getirilmemiş olması nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sermaye Piyasası Kanunu md. 103 uyarınca savunmalarının talep edildiği hususları SPK tarafından 23.12.2019 tarihli yazıları ile Şirkete bildirilmiştir.

·

PAPIL

Şirketin bir süredir yürütmekte olduğu yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında, bir CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkesinden gelen BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) satın alma öncesi yerinde test (pilot) amaçlı talebe ilişkin protokol, ilgili devlet kurumu tarafından Şirket'e ulaşmış ve imzalanmıştır. Türk mühendisliği ile geliştirilen Papilon üretimi iskelet analizi, parmak izi ve yüz tanıma modülü ve yazılımları ile marka sahibi olduğumuz BEOGS, sınır güvenliği ihtiyaçları için rakiplerine oranla kullanıcılara daha pratik kullanım deneyimi sağlarken, güvenlik güçleri için de sürdürülebilir bir yüksek teknoloji sunmaktadır. İlgili protokol kapsamında testler 6 ay sürecek olup sınır güvenliği amaçlı saha kullanımını kapsamaktadır. Söz konusu protokol test kullanımları sonunda herhangi bir alım garantisi içermemektedir.

·

POLHO

Şirketin iştiraki olan POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ilişkili şirket durumunda olan ŞARK MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.'de bulunan %6,65 oranındaki 40.540.540 adet kendi hissesini 83.538.102,56 TL bedelle devir almış olup bu yönde açıklama, 23.12.2019 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Söz konusu işlem, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebliği kapsamında değerlendirilmiş, ilgili tebliğ madde 6-a göre % 3,54, madde 6-b göre % 4,41 oranında olduğu tespit edilmiş olup, önemli nitelikte işlem olmadığı belirlenmiştir.

·

SANFM

İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili detay paylaşımı

·

SELGD

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (Şirket)'nin paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, Şirketin 31/12/2018, 31/03/2019, 30/06/2019 ve 30/09/2019 tarihli finansal tablolarına üç farklı bağımsız denetçi tarafından verilen şartlı görüşlerin dayanakları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.

·

THYAO

Ortaklık ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında, Türk Hava Yolları A.O. Yolcu Programı THY Frequent Flyer Programı kapsamındaki THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles Kredi Kartı verilmesi amacıyla 5 yıl süre ile devam edecek yeni bir işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

·

TKFEN

Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, % 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzalamıştır.Sözleşme, Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 km.lik kısmının yapımı ile ilgilidir. Projenin sözleşme bedeli 19.527.364.329 RUB'dir (yaklaşık 311 milyon ABD Doları). Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 olan projenin planlanan tamamlanma süresi 16 aydır.

·

TMPOL

Şirketin orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Makine, Teçhizat ve demirbaşların , Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, bunun için, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 18.Maddesi çerçevesinde, İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanması işlemini 13.12.2019 ve 26.12.2019 tarihlerinde duyurmuş olup, söz konusu Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemi tamamlanmış olup ödeme planı açıklanmıştır.

·

VERTU

Bağlı ortaklık Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 58.500.000 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan halka arz kararı kapsamında 27.12.2019 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

·

VERTU

Şirketin %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 92.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 95.000.000 TL'ye çıkarılmasına; nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %51 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.275.000 TL'sinin şirket tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 58.500.000 TL nominal tutarlı paya karşılık %19,50 oranında ortağıdır. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ayrıca 41.500.000 TL ödenmiş sermayeli İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye de 39.177.950 TL nominal tutarlı paya karşılık %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

·

VERUS

Şirketin %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 92.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 95.000.000 TL'ye çıkarılmasına; nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %49 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.225.000 TL'sinin şirket tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 58.500.000 TL nominal tutarlı paya karşılık %19,50 oranında ortağıdır. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ayrıca 41.500.000 TL ödenmiş sermayeli İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye de 39.177.950 TL nominal tutarlı paya karşılık %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

·

VERUS

Şirketin, 80.473.240 adet nominal paya karşılık %26,82 oranında doğrudan ve dolaylı iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan halka arz kararı kapsamında 27.12.2019 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

·

YONGA

"Şirketin 16/10/2019 tarihinde 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019 tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuştur."

·

YONGA

"Şirket Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapılan "yatırım teşvik belgesi başvurusu " ilgili kurum tarafından uygun bulunarak onaylanmış ve 3 yıllığına 25.12.2019 tarihinde 507500 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. İlgili kurum tarafından düzenlenen 25.12.2019 Tarih ve 507500 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi ekinde 665.716 USD tutarında İthal Makine ve teçhizat listesi bulunmaktadır. Teşvik belgesinde yer alan yatırıma başlama tarihi 23.12.2019 olup, yatırım bitiş tarihi 23.12.2022 olarak belirlenmiştir. Yatırımların tamamı yabancı kaynaklardan karşılanacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için; yatırım tutarı üzerinden % 20 yatırıma katkı oranı ve % 55 Kurumlar Vergisi indirimi, Katma Değer Vergisi istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmıştır." Şeklinde olacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

DGKLB

DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 24.12.2019 - 24.12.2019 tarihinde DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,61 - 1,69 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24.12.2019 tarihi itibariyle %18,19 sınırına ulaşmıştır.

·

ENKAI

Yönetim Kurulunun 23.10.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler KAP'ta açıklanmıştır.

·

KFEIN

Mehmet Tevfik BAŞKAYA 26.12.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,50-12 TL fiyat aralığından 6000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları %0,03, oy hakları %0,02 26.12.2019 tarihinde olmuştur

·

KOZAL

Doğan İNCEDEMİROĞLU 23/12/2019 tarihinde KOZAL A.Ş. payları ile ilgili olarak 74,85 TL fiyat aralığından 20 adet toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir.

·

MEMSA

Doğan İNCEDEMİROĞLU 10/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,24 TL fiyat aralığından 5000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir

·

MEMSA

Doğan İNCEDEMİROĞLU 12/12/2019 tarihinde MENSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0,25 TL fiyat aralığından 5000 toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 27/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralığından 5000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 25/12/2019 tarihi itibariyle % 2,003 sınırını aşmıştır.

·

PAGYO

Salih BEZCİ 27.12.2019 - 27.12.2019 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,62 - 5,65 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 27.12.2019 tarihi itibariyle %11,922 sınırına ulaşmıştır.

·

PRZMA

Metin KURU 25.12.2019 - 25.12.2019 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,9 - 3,95 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 25.12.2019 tarihi itibariyle %32,74 sınırına ulaşmıştır.

·

TDGYO

Hısham Younıs Yahya Qafısheh 26.12.2019 - 26.12.2019 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,28 - 2,28 TL fiyat aralığından 15.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy haklarm 26.12.2019 tarihi itibariyle %3,4819 sınırına ulaşmıştır.

·

VERUS

Geri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,96 - 18,00 TL fiyat aralığından 219.616 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 26.12.2019 tarihi itibariyle Verusa Holding A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.

·

VERUS

Mustafa ÜNAL 26.12.2019 tarihinde Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,95 TL fiyattan 55.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusa Holding A.Ş. sermayesindeki payları 26.12.2019 tarihi itibariyle %0,08 sınırına ulaşmıştır.

·

YESIL

Kamil Engin YEŞİL 26.12.2019 - 26.12.2019 tarihinde YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,95 - 11,79 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26.12.2019 tarihi itibariyle %37,86 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

NUGYO

18/12/2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 18/12/2019 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 27/12/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

·

AKGUV

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda sermayesinin %100 bedelli artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmişti..07.10.2019 tarihinde kurulu sunulan izahname taslağı ile Şirketin %100 bedelli sermaye artırımı başvurusu, Kurulun Sayı:29833736-105.01.01.01-E.16287 ve 26.12.2019 tarih ve 76/1718 sayılı toplantısı sonucunda reddedilmiştir

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

© Hibya haber ajansı. Tüm hakları saklıdır.